Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop in de winkel

Artikel 1. Definities en algemeenheden

Voor de toepassing van de “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” wordt verstaan onder:

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
Verkoper: NV B.C., met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE 0873.040.085 (tel.: 069/66.84.84; klantendienst@eldi.be ), alsook iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon die, krachtens een overeenkomst met NV Electro-A.V., met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE 0441.729.783, gerechtigd is om consumptiegoederen te verkopen onder de handelsbenaming “Eldi” in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit of zijn/haar commerciële activiteit (hierna ook: “Eldi-shop”).
Consumptiegoederen: alle roerende lichamelijke zaken die NV Electro-A.V. in haar verkoopsassortiment heeft en die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.

Alvorens consumptiegoederen aan te kopen, dient de consument kennis te hebben genomen van de “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” en dient deze te hebben aanvaard. Het aankopen van consumptiegoederen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” door de consument.

De “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” zijn eveneens van toepassing op de internetverkopen, tenzij ze met de “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)” onverenigbaar zijn.

De verkoopovereenkomst wordt uit vrije wil afgesloten overeenkomstig de kenmerken vermeld op het verkoopdocument, in de reclame of op de etikettering.

Artikel 2. Prijs

De aangeduide prijs in euro is de totale verkoopprijs, met inbegrip van Recupel en alle andere taksen en kosten zoals het consumptiegoed wordt aangeboden en met uitsluiting van alle kosten voor levering, aanpassing, installatie of extra toebehoren. De prijzen kunnen wijzigen ingevolge marktontwikkelingen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor affichagefouten.

Artikel 3. Betaling

Alle verkochte consumptiegoederen zijn contant betaalbaar bij de aankoop, tenzij de verkoop het voorwerp uitmaakt van een kredietaanvraag overeenkomstig boek VII, titel 4, hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht. Bij verkoop op bestelling is een voorschot van 25% van de verkoopprijs verschuldigd. Dit voorschot blijft verworven voor de verkoper bij annulatie door de consument. Alle niet of onvolledig betaalde verkopen, die het niet voorwerp uitmaken van een goedgekeurde kredietaanvraag, brengen vanaf de aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet, onverminderd de gerechtskosten in geval van gerechtelijke invordering.

Bij verkoop op bestelling is een voorschot van 25% van de verkoopprijs verschuldigd. Dit voorschot blijft verworven voor de verkoper bij annulatie door de consument.

Alle niet of onvolledig betaalde verkopen, die het niet voorwerp uitmaken van een goedgekeurde kredietaanvraag, brengen vanaf de aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet, onverminderd de gerechtskosten in geval van gerechtelijke invordering.

Artikel 4. Eigendoms- en risico-overdracht

In afwijking van artikel 1583 BW, blijven de onbetaalde consumptiegoederen eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling.

Voor overeenkomsten waarbij de verkoper de consumptiegoederen opstuurt naar de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de consumptiegoederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de consumptiegoederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de consumptiegoederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.

Artikel 5. Levering

De levering wordt uitgevoerd in de “Eldi-shop“ waar de verkoopovereenkomst wordt afgesloten, behoudens andersluidend beding dat blijkt uit het verkoopdocument, uit de reclame of uit de etikettering.

Indien de plaats van levering verschillend is van de “Eldi-shop” waar de verkoopovereenkomst is afgesloten, dan wordt, behoudens andersluidend beding, de levering uitgevoerd op kosten van de consument. De consument dient zich tot de “Eldi-shop” te wenden voor informatie betreffende de leveringstermijn en de kosten van levering en/of installatie.

De handtekening van de consument op het leveringsdocument geldt als bewijs van levering. De verkoper kan de identiteitskaart van de consument vragen ter controle.

Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de consumptiegoederen op het met de consument overeengekomen tijdstip te leveren, verzoekt de consument de verkoper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de verkoper de consumptiegoederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de consument het recht de verkoopovereenkomst te beëindigen. De consument heeft het recht de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen indien de verkoper heeft geweigerd de consumptiegoederen te leveren of waarbij de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de verkoopovereenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de consument de verkoper vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. Bij beëindiging van de verkoopovereenkomst vergoedt de verkoper onverwijld alle uit hoofde van de verkoopovereenkomst betaalde bedragen.

Artikel 6. Terugname

Verkochte consumptiegoederen worden niet teruggenomen, behoudens andersluidende bepaling in de “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” of in de “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop) ”, dan wel behoudens andersluidende overeenkomst afgesloten na de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 7. Garantie

Artikel 7.1. Algemeen

De consument heeft recht op een wettelijke garantie en desgevallend een commerciële garantie, overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen ( BS 21 september 2004) en de kenmerken vermeld op het verkoopdocument, in de reclame of in de etikettering die aan deze wet geen afbreuk doen.

Om zich op deze rechten te beroepen, dient de consument zich te wenden tot een in België gelegen “Eldi-shop” of tot het servicecenter van de verkoper gelegen te 7900 Leuze-en-Hainaut, Zone Industrielle de l’Europe 11 (tel.: 069/66.84.73; klantendienst@eldi.be)

De consument wordt aangeraden de oorspronkelijke verpakking te bewaren teneinde het consumptiegoed, indien het dient te worden teruggestuurd naar de verkoper, zo goed mogelijk te beschermen.

 

Artikel 7.2. Wettelijke garantie

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het consumptiegoed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking. Deze termijn van twee jaar wordt herleid tot één jaar in het geval van tweedehandsgoederen. Bij een gebrek aan overeenstemming van het consumptiegoed met de verkoopovereenkomst, dient de consument de verkoper op de hoogte te brengen van dit gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

Zijn onder meer onverenigbaar met een gebrek aan overeenstemming waarvoor de verkoper in voorkomend geval aansprakelijk zou kunnen worden gesteld en zonder dat deze opsomming limitatief is, de gebreken:

 • na de levering veroorzaakt door:
  • een externe oorzaak;
  • normale slijtage;
  • onzorgvuldig gebruik;
  • gebrek aan onderhoud;
  • interventie van de consument zelf of van een derde;
 • die de consument op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn;
 • die voortvloeien uit het materiaal geleverd door de consument;

Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument in eerste instantie het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het consumptiegoed (door eenzelfde consumptiegoed of een consumptiegoed met dezelfde kenmerken) te verlangen. Om een consumptiegoed te laten herstellen dient de consument het consumptiegoed af te geven in een in België gelegen “Eldi-shop” of in het in artikel 7.1. vermelde servicecenter van de verkoper, tenzij voor dit consumptiegoed de herstelling aan huis is overeengekomen, zoals blijkt uit het verkoopdocument, uit de reclame of uit de etikettering. De kosten om het consumptiegoed in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te maken (verzending, loon en materiaal) vallen ten laste van de verkoper. Indien er, nadat de consument een goed in toepassing van deze bepalingen aan de verkoper heeft toevertrouwd, geen gebrek aan overeenstemming kan worden vastgesteld, dan zijn de kosten die de verkoper heeft gemaakt, ten laste van de consument. Het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging kunnen niet worden verlangd indien het herstel of de vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Een herstelling of een vervanging wordt geacht buiten verhouding te zijn indien de door de consument gekozen vorm van genoegdoening voor de verkoper kosten met zich meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening, onredelijk zijn gelet op de waarde die het consumptiegoed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben, de ernst van het gebrek aan overeenstemming en de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het consumptiegoed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of vervanging heeft verricht, heeft de consument, naast desgevallend schadevergoeding, het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Elke terugbetaling aan de consument wordt verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat de consument van het consumptiegoed heeft gehad sinds de levering ervan. De ontbinding kan niet gevraagd worden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Desgevallend wordt er rekening gehouden met de verergering van de schade die voortvloeit uit het gebruik van het consumptiegoed door de consument na het ogenblik waarop de consument het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

Artikel 7.3. Commerciële garantie

De consument kan bovenop de 2 jaar wettelijke garantie (zie artikel 7.2.) voor bepaalde producten genieten van een commerciële garantie van de verkoper (zie artikel 1. - Verkoper), al dan niet via een meerprijs die wordt bepaald per product.

De commerciële garantie is beperkt tot hetgeen voorzien is in het verkoopdocument, de reclame of de etikettering en doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van de wettelijke garantie (zie artikel 7.2.).

De commerciële garantie is enkel geldig in België ten aanzien van consumptiegoederen en bedraagt minstens 1 jaar die aanvangt na het einde van de wettelijke garantie van twee jaar. Ten aanzien van de geafficheerde garantietermijn is steeds de wettelijke garantie van 2 jaar inbegrepen.

De commerciële garantie stemt inhoudelijk overeen met de wettelijke garantie (zie artikel 7.2.), behoudens andersluidend beding dat blijkt uit het verkoopdocument, uit de reclame of uit de etikettering.

Indien het goed economisch gezien niet kan hersteld worden zal er aan de consument in het kader van een commerciële garantie een terugbetaling gebeuren door middel van het uitreiken van een aankoopbon.Bij deze terugbetaling wordt rekening gehouden met het gebruik dat de consument van het consumptiegoed heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend, in functie van de termijn die verstreken is sinds de levering en stemt overeen met een percentage van de prijs waartegen de consument het consumptiegoed heeft aangekocht (vanaf het derde jaar na de levering: 40%; vanaf het vierde jaar:55%; vanaf het vijfde jaar: 70%).

 

Artikel 7.4. Uitsluiting gevolgschade

De consument is nooit gerechtigd op enige vergoeding of compensatie voor schade welke ontstaat ingevolge een gebrek aan het consumptiegoed, ongeacht de consument gerechtigd is op een herstelling onder de wettelijke of commerciële garantie.

 

Artikel 7.5. Na de wettelijke (en commerciële) garantie

Consumptiegoederen die in herstelling worden aangeboden na het verstrijken van de wettelijke (en commerciële) garantietermijn worden door de verkoper hersteld tegen het tarief dat van toepassing is op de dag dat de consument het consumptiegoed aan de verkoper ter herstelling toevertrouwt. Deze herstellingen worden slechts uitgevoerd na betaling door de consument van een voorschot, dat de kosten van het bestek vertegenwoordigt en dat verschuldigd blijft ook indien de consument, na ontvangst van het bestek, beslist om het consumptiegoed niet te laten herstellen. Consumptiegoederen die na herstelling door de consument niet worden afgehaald binnen de termijn van twee maanden nadat hij hiertoe door de verkoper werd aangemaand, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eigendom van de verkoper, ter compensatie van de kosten van bewaargeving en opslag. Dit is eveneens het geval indien de consument niet heeft gereageerd binnen de termijn van twee maanden nadat hij van het bestek werd in kennis gesteld. Na de herstelling ontvangt de consument de factuur die binnen de veertien dagen na ontvangst dient te worden betaald, bij gebreke waarvan het nog te betalen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt vermeerderd met de wettelijke intrest vanaf de factuurdatum tot de dag der algehele betaling, onverminderd de gerechtskosten in geval van gerechtelijke invordering.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op de tussen de verkoper en consument gesloten verkoopovereenkomst.

Artikel 9. Klachten en geschillen

Artikel 9.1. Klachten

Onverminderd artikel 7., worden eventuele klachten door de consument gericht aan het servicecenter van de verkoper gelegen te 7900 Leuze-en-Hainaut, Zone Industrielle de l’Europe 11 (tel.: 069/66.84.73; klantendienst@eldi.be) uiterlijk binnen de 48u na levering, waarna de consument uiterlijk binnen de twee daaropvolgende werkdagen zal worden gecontacteerd.

Artikel 9.2. Geschillen

Behoudens toepassing van een andersluidende (supra-) nationale bepaling, behoort elk geschil over de interpretatie of uitvoering van de verkoopovereenkomst tot de bevoegdheid van rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Artikel 10. Bescherming persoonlijke levenssfeer

De verkoper hanteert een privacybeleid dat is opgesteld conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18 maart 1993).

Algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)

Artikel 1. Algemeenheden

Alvorens een bestelling op de website www.eldi.be te plaatsen, dient de consument kennis te hebben genomen van de “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)” en dient deze te hebben aanvaard. Het plaatsen van een bestelling op deze website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)” door de consument.

De “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)” zijn enkel van toepassing op de internetverkopen via de website www.eldi.be.

De “algemene voorwaarden verkoop in de winkel” zijn eveneens van toepassing op de internetverkopen, tenzij ze met de “algemene voorwaarden verkoop op afstand (internetverkoop)” onverenigbaar zijn.

Artikel 2. Taal

De overeenkomst op afstand kan, naar keuze van de consument, worden gesloten in het Nederlands of in het Frans. De verdere gegevensuitwisseling zal in de gekozen taal geschieden. De consument kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal onvoldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere artikelen van de algemene voorwaarden in te roepen.

Artikel 3. Totstandkoming

Om een consumptiegoed online te kopen, dient de consument het consumptiegoed toe te voegen aan het winkelkarretje via de knop “koop nu”. Nadien dient de consument op de knop “naar de kassa” te klikken, waarna de consument de wijze van levering moet aanduiden en “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” moet aanvinken. Daarna dient de consument op de knop “naar de kassa” te klikken, waarna het facturatie-en verzendadres dient te worden ingevuld. Vervolgens dient de consument op de knop “volgende stap” te klikken, waarna de betaalmogelijkheden dienen te worden aangeduid (of voorafgaandelijk de “Eldi-shop” moet worden gekozen indien de consument voor “afhalen in één van onze winkels” als leveringswijze heeft gekozen). Vervolgens dient de consument via de knop “volgende stap” de gegevens betreffende de bankkaart (of de gegevens betreffende de (aanvraag van de) kredietkaart) in te vullen, waarna de consument de betaling dient te bevestigen en de order dient af te sluiten.

Indien de consument een verplicht in te vullen gegeven niet invult/aanklikt, zal de consument niet naar de volgende fase kunnen gaan. Via een apart venster wordt de consument gewezen op de nog in te vullen/aan te klikken gegevens.

De gegevens met betrekking tot de online bestelling worden door de verkoper bijgehouden en kunnen desgevallend door de consument worden opgevraagd.

Artikel 4. Verkoper

NV B.C., met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE 0873.040.085 (tel.: 069/66.84.84; klantendienst@eldi.be), handel drijvend onder de handelsnaam “Eldi”.

Artikel 5. Prijs

Indien een bestelling wordt geplaatst via de website www.eldi.be, geldt voor deze verkoop op afstand, de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling, uitgezonderd affichagefouten waarvoor NV B.C. niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 6. Betaling

De consument heeft de keuze tussen de volgende betalingsmodaliteiten:

 • Bancontact/Mister Cash
 • Kredietkaart
 • Overschrijving

Uitgestelde betaling, waaronder wordt begrepen betaling na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn, is enkel mogelijk mits betaling met kredietkaart.

Artikel 7. Levering

De leveringsplaats is beperkt tot het Belgisch grondgebied.

De leveringswijze en de voorwaarden ervan zijn afhankelijk van de aangekochte consumptiegoederen en de keuze van de consument tussen:

 • verzending per post
 • afhaling in een aangewezen “Eldi-shop”
 • levering aan huis door bemiddeling van de aangewezen “Eldi-shop”

Behoudens het geval van overmacht wordt de levering uitgevoerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van de aangekochte consumptiegoederen met inbegrip van de eventuele leveringskosten.

Onder “uitvoering” moet -al naargelang het geval- worden verstaan:

 • de verzending per post van de aangekochte consumptiegoederen
 • de kennisgeving per e-mail aan de consument dat de aangekochte consumptiegoederen in een aangewezen “Eldi-shop” beschikbaar zijn
 • de levering aan huis (waarbij de aangewezen “Eldi-shop” de consument zal contacteren met het oog op het maken van een afspraak)

In geval van uitgestelde betaling zal de levering worden uitgevoerd na controle van de kredietlijn van de consument met debitering ervan na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn.

Artikel 8. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • waarop de consument of een door de consument aangewezen partij, die niet de vervoerder is, het consumptiegoed fysiek in bezit neemt
 • waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste consumptiegoed fysiek in bezit neemt (indien de consument in dezelfde bestelling meerdere consumptiegoederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd)
 • waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt (indien de levering van een consumptiegoed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument NV B.C., met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE 0873.040.085 (tel.: 069/66.84.84; klantendienst@eldi.be) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (www.eldi.be). Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de NV B.C. de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door NV B.C. geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de consument NV B.C. op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van NV B.C. terug. NV B.C. betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

NV B.C. mag wachten met terugbetaling tot NV B.C. de consumptiegoederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de consumptiegoederen werden teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerste valt.

De consument dient de consumptiegoederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan NV B.C. heeft meegedeeld, aan het distributiecenter van de verkoper gelegen te 7900 Leuze-en-Hainaut, Zone Industrielle de l’Europe 11, terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd indien de consumptiegoederen werden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de consumptiegoederen komen voor rekening van de consument. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 50€, waarbij ook het eventuele bedrag, dat dit geraamde bedrag zou overschrijden, ten laste blijft van de consument.

De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de consumptiegoederen die het gevolg is van het gebruik van de consumptiegoederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de consumptiegoederen vast te stellen. Het niet terugsturen in de originele verpakking voor pc’s, tablets, gsm’s, smartphones, … wordt beschouwd als een ernstige waardevermindering.

Artikel 9. Bewijs

De verkoper en de consument aanvaarden de elektronische bewijsvoering.