Privacy- en cookiesbeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18 maart 1993).

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de database van NV B.C., met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE 0873.040.085 die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opsturen van informatie en voor een goed beheer van onze dienst na verkoop.

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden, tenzij deze derden contractueel verbonden zijn met NV B.C. of in opdracht of onderaanneming van NV B.C. handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

U hebt het recht om deze gegevens op te vragen of om hieromtrent inlichtingen te verzoeken. U hebt tevens het recht om deze gegevens kosteloos te doen verbeteren, te doen verwijderen, de aanwending ervan in sommige gevallen te verbieden en om u zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan deze rechten uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek in te dienen bij NV B.C., met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 169 of via mail info@eldi.be, waarna u een antwoord mag verwachten respectievelijk binnen 45 dagen, dan wel 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Cookiesbeleid